Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

anuluj
Jeśli naprawdę ci na kimś zależy, pozostawisz mu swobodę działania, choćby to działanie było nie po twojej myśli. Jeśli naprawdę kogoś kochasz, pozwolisz, by złamał ci serce.
Reposted fromlabellavita labellavita viagalaxys galaxys
anuluj
1551 c9e5
Reposted fromojkomena ojkomena viagalaxys galaxys
anuluj
9693 38d9
Reposted fromyoungblood youngblood viagalaxys galaxys
anuluj
0142 8c29 500
Reposted fromgalaxys galaxys
anuluj
Często najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu jest nieuświadamianie mężczyźnie, że zajmujesz się jego rozwiązaniem. Jeśli zrywając z rutyną, staniesz się mniej dostępna i mniej przewidywalna, to go przywoła do porządku. 
— ZASADA ATRAKCYJNOŚCI NR 92
Reposted fromgalaxys galaxys
anuluj
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— jakie to prawdziwe.
Reposted fromorchis orchis viagalaxys galaxys
anuluj
5328 bd78 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viagalaxys galaxys

February 07 2019

anuluj
9627 289d
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viaforgoodandforbad forgoodandforbad
anuluj
3476 f345 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
anuluj
2248 c800 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
anuluj
5850 eb64
anuluj
3418 640c 500
Reposted fromhare hare viatrytorunaway trytorunaway
anuluj
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl via4777727772 4777727772
anuluj
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viatrytorunaway trytorunaway
anuluj

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viaMerrry98 Merrry98
anuluj
3542 af00 500
Reposted from4777727772 4777727772
anuluj
6710 33f1
Reposted fromowlvision owlvision viaonzuiver onzuiver
anuluj
anuluj
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl